Studijski program Doktorskih studija – Menadžmenta prirodnih resursa ima jasno definisane ciljeve i elemente propisane Standardima za akreditaciju doktorskih studija. Doktorske studije menadžmenta imaju za cilj da osposobljavaju kandidate za samostalan kreativni naučnoistraživački i nastavni rad i razvoj karijere u poslovnom svetu.

Ishod studija je potpuno ovladavanje metodološkim i teoretskim znanjima neophodnih za vlastiti angažman i doprinos razvoju nauke o menadžmentu prirodnih resursa, koji se ogleda kroz:

 • samostalno rešavanje praktičnih i teorijskih problema;
 • uključivanje u realizaciju međunarodnih naučnih projekata;
 • koncipiranje i realizacija programa istraživanja u cilju razvoja novih metoda i postupaka menadžmenta, optimizacije poslovnih procesa i razvoja teorije odlučivanja;
 • samostalno kritičko ocenjivanje i vrednovanje postojećih i razvoj novih znanja;
  poštovanje principa etičkog kodeksa dobre naučne prakse;
 • saopštavanje naučno-istraživačkih rezultata na naučno-stručnim konferen-cijama i u naučnim časopisima; i
 • doprinos razvoju nauke o menadžmentu prirodnih resursa i nauke uopšte.
  uspešnom izradom i odbranom doktorske disertacije stiče se akademski naziv: doktor nauka – menadžment i biznis.

Na doktorske studije menadžmenta mogu se upisati kandidati koji su:

 • završili diplomske akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama menadžmenta, ekonomije i organizacionih nauka.
 • završili studije VII-1 stepena menadžmenta, ekonomije i organizacionih nauka po ranije važećim propisima sa opštom prosečnom ocenom najmanje 8, i
 • završili studije u drugim naučnim područjima, ako imaju najmanju prosečnu ocenu na prethodnim studijama 8 i polože diferencijalne ispite iz predmeta: Ekonomija i Menadžment po programu za osnovne akademske studije.

Studijski program doktorskih studija obuhvata četiri obavezna predmeta, jedan izborni predmet iz užeg naučnog područja u kojoj se kandidat opredeli da radi doktorsku disertaciju, studijski istraživački rad i kvalifikacioni rad za izbor teme doktorske disertacije, izradu i odbranu doktorske disertacije.

Struktura studijskog programa u pogledu broja i vrste obaveznih i izbornih predmeta je usklađena sa Standardima za akreditaciju, savremenim pravcima razvoja nauke o menadžmentu prirodnih resursa i usaglašen sa programima doktorskih studija menadžmenta na vodećim evropskim i svetskim univerzitetima.

Od ukupnog fonda časova aktivne nastave na obaveznim i izbornim predmetima 25% se realizuje putem predavanja, a 75% kroz studijski istraživački rad, konsultacije i mentorski rad u cilju potpunog ovladavanja metodologijama istraživanja, obrade rezultata i pisanja radova. Uspešnim savladavanjem programa studija na odgovarajućem predmetu stiče se odgovarajući broj ESPB bodova, u skladu sa potrebnim vremenom za savladavanje studijskog programa.

Neposrednom izboru teme, izradi i uspešnoj odbrani doktorske disertacije pripada ukupno 90 ESPB bodova, od čega 30 bodova studijskom istraživačkom radu i kvalifikacionom radu za izbor teme doktorske disertacije, a 60 ESPB bodova izradi i uspešnoj odbrani doktorske disertacije.

Za prijavu teme doktorske disertacije, kandidat treba da ispuni sledeće uslove:

 • uspešno položeni svi ispiti iz obaveznih predmeta
 • izveden odgovarajući studijski istraživački rad i urađen kvalifikacioni rad za izbor teme doktorske disertacije koji je pozitivno ocenjen od mentora.
 • Kvalifikacionim radom kandidat treba da pokaže da apsolutno vlada teorijom i praksom u užoj naučnoj oblasti u kojoj želi da radi doktorsku disertaciju kao i da odgovarajućim obrazloženjem dokaže da predložena tema može biti predmet doktorske disertacije kroz koju će kandidat dati originalan doprinos nauci o menadžmentu prirodnih resursa.

Kandidat može da pristupi odbrani doktorske disertacije ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • položeni svi ispiti
 • ima najmanje dva rada objavljena ili prihvaćena za objavljivanje u naučnim časopisima sa recenzijama sa zvanične liste Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije ili jedan rad u međunarodnom časopisu sa SCI liste, iz okvira teme doktorske disertacije, i
 • pozitivno ocenjena doktorska disertacija od komisije određene odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta. 
R. Br. Naziv predmeta Nedeljni fond časova ESPB Način
polaganja
Semetar
I II III IV V VI
P SIR P SIR P SIR P SIR P SIR P SIR
1. Teorija odlučivanja 5 5 18 u
2. Strategijski menadžment prirodnih resursa 10 18 u
3. Višekrirterijumska ocena projekata valorizacije prirodnih resursa 5 5 18 p
4. Robne berze 5 5 18 p
5. Izborni predmet 5 15 18 p+u
Izborni predmeti
Upravljanje proizvodnjom u oblasti prirodnih resursa
Upravljanje održivom eksploatacijom mineralnih resursa
Upravljanje resursima i održivi razvoj u agraru
6. Studijski istraživački rad i kvalifikacioni rad za izbor teme za izradu doktorske disertacije 20 20 20 30 p+u
7. Doktorska disertacija 60 p+u
Ukupno 15 5 10 10 5 15 20 20 20 180
Svega: 20 20 20 20 20 20
Napomena:
Br. časova: P – predavanja; V – vežbe; SIR – studijski istraživački rad
ESPB – Evropski sistem prenosa bodova
Način polaganja: p – pismeni ispit; u – usmeni ispit