Struktura i sadržaj Master akademskih studija – ekonomija, su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, Standardima i Preporukama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju.

Naziv studijskog programa: Master akademske studije – ekonomija.

Ciljevi studijskog programa: Osposobljavanje studenata za kritičku ocenu i primenu postojećih znanja u praksi, istraživanje i razvoj novih znanja iz oblasti ekonomskih nauka.

Ishod procesa učenja: Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz oblasti ekonomije, na temelju savremenih naučnih i stručnih dostignuća, kao i osposobljenost za kritičku ocenu postojećih i razvoj novih znanja, primenom naučno zasnovanih i u praksi dokazanih metodologija i programa istraživanja.

Akademski naziv: Završetkom diplomskih akademskih studija menadžmenta stiče se akademski naziv: master ekonomista (skraćenica: Mast. ekon.).

Uslovi za upis na studijski program: Uslov za direktan upis Master akademskih studija Ekonomija jesu završene Osnovne akademske studije ekonomije sa najmanje 240 ESPB. Kandidati sa 240 ESPB u drugim nesrodnim naučnim oblastima imaju obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz Ekonomije i Međunarodne ekonomije. Kandidati koji su završili Osnovne akademske studije iz oblasti Biznis i menadžment i ostvarili 240 ESPB imaju pravo upisa na master studijski program Ekonomija uz polaganje diferencijalnih ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija.

Lista obaveznih i izbornih predmeta: Jednogodišnje master akademske studije – ekonomija obuhvataju četiri obavezna predmeta teorijsko- metodološkog i naučnostručnog sadržaja i dva izborna predmeta stručnoaplika-tivnog sadržaja i završni – Master rad.

Izborni predmeti se biraju sa liste od šest ponuđenih predmeta.

Master rad predstavlja samostalni naučnoistraživački rad studenta, na temu po sopstvenom izboru shodno sklonostima i interesovanju, a uz saglasnost predmetnog nastavnika-mentora. Predmetni nastavnici i Nastavno-naučno veće rukovode se težnjom da pretežni deo tema master radova bude istraživačko-razvojnog karaktera i uvek, kada je moguće, budu u okviru projekata i studija koje se već realizuju na Fakultetu.

Način izvođenja studija i potrebno vreme: Master akademske studije ekonomije bi se izvodile putem predavanja, vežbi i seminarskih radova. Prevashodni cilj seminarskih radova je osposobljavanje studenata za korišćenje naučno-stručne literature, kritički osvrt na postojeća znanja i praksu, koncipiranje programa i realizacije istraživanja, pisanje i saopštavanje rezultata istraživanja i izvođenje zaključaka.

Master akademske studije ekonomije traju godinu dana (dva semestra). Njihovim uspešnim završavanjem student stiče najmanje 60 ESPB bodova i to: 45 ESPB bodova uspešnim polaganjem šest ispita i 15 ESPB bodova izradom i uspešnom odbranom Master rada. Izbornim predmetima i master radu pripada 29 ESPB bodova (48,33 %), što je u skladu sa Standardom.

R. Br. Naziv predmeta Nedeljni fond časova ESPB Način
polaganja
Semetar I Semetar II
P V P V
1. Upravljanje ekonomskim i privrednim razvojem 4 3 10 p
2. Inteligentni sistemi i poslovno odlučivanje 3 3 6 p+u
3. Marketing istraživanje 3 4 6 u
4. Ekonomija evropskih integracija 3 3 9 u
5. Izborni predmet 1 4 3 7
6. Izborni predmet 2 4 3 7
Međunarodne finansije i bankarstvo u
Berzansko poslovanje u
Organizaciono ponašanje u
Planiranje i analiza troškova u
Održivi razvoj i zelena ekonomija u
Upravljanje investicionim projektima p+u
7. Master rad 15 u
Ukupno: 60
Napomena:
Br. časova: P – predavanja; V – vežbe; SIR – studijski istraživački rad
ESPB – Evropski sistem prenosa bodova
Način polaganja: p – pismeni ispit; u – usmeni ispit