Fakultet za menadžment ima Statut kao opšti akt kojim se uređuje organizacija, način rada, upravljanje i poslovođenje kao i druga pitanja od značaja za obavljanje delatnosti i rad, u skladu sa Zakonom.

Fakultet je organizovan kroz tri organizacione jedinice: Nastavno- naučna, nenastavna jedinica (stručne službe) i Centar za ekonomiju, konsalting, menadžment i marketing – CEKOM, u okviru kojeg se organizuje naučnoistraživački i razvojni rad nastavnika i studenata radi unapređenja nauke i struke i realizacije studija i projekata za treća lica u oblasti ekonomije, menadžmenta, konsaltinga, marketinga i poslovnih informacionih sistema.

Nastavno-naučnu jedinicu čine nastavnici, asistenti, saradnici u nastavi i laboranti.

Nenastavnu jedinicu čini osoblje koje obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove. U okviru Nenastavne jedinice organizovane su sledeće službe:

  • služba za opšte i kadrovske poslove,
  • služba za bibliotečku, informatičku i izdavačku delatnost,
  • služba za materijalno – finansijske i računovodstvene poslove,
  • služba za komercijalne poslove,
  • studentska služba,
  • služba za poslove obezbeđenja i održavanja,
  • CEKOM – centar za ekonomiju, konsalting, menadžment i marketing.

Rad stručnih službi organizuje i koordinira sekretar Fakulteta.

Organizacija i rad stručnih službi uređeni su opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji.
Fakultet ima organ rukovođenja (Savet), organ poslovođenja (Dekan), stručni organ (Nastavno-naučno veće) i Studentski parlament. Sastav, struktura, ovlašćenja i odgovornosti pojedinih organa i Studentskog parlamenta definisane su Statutom Fakulteta, a u skladu sa Zakonom, i u funkciji su efikasnog i racionalnog funkcionisanja i ostvarivanja zadataka i ciljeva Fakulteta.
Poslovnicima o radu pojedinih organa bliže se uređuje njihov rad, odlučivanje i praćenje realizacije odluka. U skladu sa Statutom i Zakonom, jednom godišnje razmatra se i usvaja izveštaj o radu organa.

R. br. Datoteka Opis Datum
1. Statut Fakulteta Statut Fakulteta u pdf formatu 31.10.2014.
2. Informator o radu Informator o radu Fakulteta za menadžment Zaječar za 2014. god. u pdf formatu 22.12.2014.
3. Izveštaj o radu Fakulteta Izveštaj o radu Fakulteta za menadžment Zaječar za 2014. god. u pdf formatu 15.12.2014.
4. Plan rada Fakulteta Plan rada Fakulteta za menadžment Zaječar za 2015. god. u pdf formatu 15.12.2014.
5. Odluka – članovi Saveta Odluka o izboru članova Savetau pdf formatu 31.10.2014.
6. Odluka o imenovanju dekana Fakulteta Odluka o imenovanju dekana Fakulteta za menadžment Zaječar u pdf formatu 30.09.2013.
7. Program NIR 2015-2020 Program naučnoistraživačkog rada za period 2015-2020. god. u pdf formatu 14.01.2016.
8. Program NIR – podmladak 2015-2020 Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka za period 2015-2020. god. u pdf formatu 14.01.2016.
9. Odluka NIR Odluka o merama za unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada u pdf formatu 28.01.2014.
10. Izveštaj NIR Izveštaj o naučnoistraživačkoj delatnosti u 2014. god. u pdf formatu 11.02.2014.
11. Plan NIR 2016 Plan naučnoistraživačkog rada u 2016. god. u pdf formatu 14.01.2016.
12. Dokument o akreditaciji ustanove kao NIO 2015 Dokument o akreditaciji ustanove kao NIO u pdf formatu 24.11.2015.