Kontrola kvaliteta akademskih studijskih programa menadžmenta na svim nivoima sprovodi se i sprovodiće redovno i sistematično, putem samovrednovanja i spoljašnjom proverom kvaliteta.

Politika kvaliteta Fakulteta za menadžment u Zaječaru, kao deo poslovne politike Megatrend univerziteta, predstavlja osnovu za projektovanje postupaka razvoja i unapređenja svih procesa rada. Napori se usklađuju i harmonizuju unutar dokumentovanog sistema kvaliteta , usaglašenog sa međunarodnim standardima serije ISO 9001:2001.

Organi upravljanja Fakulteta odgovorni su da obezbede razumevanje, primenu i održavanje i usavršavanje utvrđene politike kvaliteta.Nadležni organ za planiranje i kontrolu je Komisija za kontrolu kvaliteta.

Pravilnik o radu Komisije za kontrolu kvaliteta definisao je organizaciju rada Komisije.

R. br. Datoteka Opis Datum
1. Strategija obezbeđenja kvaliteta – Megatrend Strategija obezbeđenja kvaliteta Megatrend univerziteta 25.01.2012.
2. Politika kvaliteta – Megatrend Politika kvaliteta Megatrend univerziteta 15.01.2007.
3. Politika kvaliteta – FMZ Politika kvaliteta Fakulteta za menadžment Zaječar 23.05.2007.
4. Odluka o usvajanju – Megatrend Odluka o usvajanju i primeni dokumenata sistema kvaliteta Megatrend univeriteta 29.06.2007.
5. Odluka o usvajanju – FMZ Odluka o usvajanju strategije obezbeđenja kvaliteta Fakulteta za menadžment Zaječar 23.05.2007.
6. Odluke o formiranju komisije kvaliteta Odluke o formiranju komisije kvaliteta 07.11.2014.
7. Pravilnik o sprovođenju studentske ankete Pravilnik o sprovođenju studentske ankete 25.09.2006.
8. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta – FMZ Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta na Fakultetu za menadžment Zaječar 07.05.2009.
9. Pravilnik o samovrednovanju i kontroli kvaliteta – FMZ Pravilnik o samovrednovanju i kontroli kvaliteta na Fakultetu za menadžment Zaječar 22.02.2011.
10 Procedure sistema kvaliteta Megatrend univerziteta Procedure sistema kvaliteta Megatrend univerziteta – link