O FAKULTETU

Fakultet za menadžment u Zaječaru osnovan je 1997. godine kao prvi privatni fakultet u Istočnoj Srbiji, i deo je Univerziteta Džon Nezbit (Megatrend univerzitet) iz Beograda.

Univerzitet Džon Nezbit je danas najveći privatni univerzitet koji u svom sastavu ima 12 fakulteta i Institut za nove tehnologije. Na ovim institucijama studira preko dvadeset hiljada studenata.

Godinu dana pre osnivanja Fakulteta za menadžment u Zaječaru, počela je sa radom Viša škola za menadžment.

Fakultet za menadžment nastao je iz potrebe za školovanjem visokostručnih kadrova sa područja Istočne Srbije.

Osnivač Fakulteta je prof. dr Mića Jovanović, dobitnik svetskih priznanja za razvoj visokog obrazovanja.

Fakultet za menadžment, od svog osnivanja do danas obrazuje kadrove iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta. Diplomirani studenti uspešno rade i primenjuju stečena znanja u privatnim i državnim kompanijama i javnoj upravi. Jedan broj diplomiranih studenata danas radi u zemljama Evropske unije, SAD, Kanadi, a najbolji studenti fakulteta koji su stekli akademsko zvanje doktora nauka, danas su nastavnici u ovoj visokoškoskoj ustanovi.

Fakultet za menadžment danas ima visoko mesto u obrazovanju, jer na savremenim i modernim studijskim programima studira oko 2000 studenata.

Potvrda dobrog rada je, svakako, i priznanje dodeljeno od strane Internacionalnog naučnog komiteta ,,EDUNIVERSAL OFFICIAL SELECTION“ kojim je Fakultet svrstan među 1000 najboljih fakulteta menadžmenta i biznisa u svetu. Fakultet je dobitnik Povelje Kapetan Miša Anastasijević za značajne domete u razvoju visokog obrazovanja i priznanje grada Zaječara, godišnje nagrade za sveukupni doprinos u razvoju grada i opštine.

Fakultet za menadžment je visokoškolska institucija i akreditovana je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokog obrazovanja.

Svojim studentima pruža obrazovanje na studijskim programima ekonomije, biznisa i menadžmenta.

STUDIJSKI PROGRAMI

  • Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta
  • Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta
  • Osnovne akademske studije ekonomije
  • Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta – studije na daljinu (DLS)
  • Osnovne akademske studije ekonomije – studije na daljinu (DLS)
  • Master akademske studije ekonomije
  • Doktorske studije menadžmenta prirodnih resursa

Studijski programi, pored toga što studentima daju široka znanja iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta, daju mogućnost da se svi ambiciozni studenti mogu aktivno uključiti u nastavni i naučno-istraživački proces. Zajedno sa nastavnicima i saradnicima mogu učestvovati u izradi i implementaciji naučno-istraživačkih i razvojnih projekata.

U nastavnom procesu je 29 nastavnika, 22 je sa naučnim nazivom doktora nauka, 5 nastavnika u naučnom nazivu magistra nauka i 2 nastavnika stranog jezika.
U ustanovi je angažovano 14 saradnika sa punim radnim vremenom od kojih je 10 u zvanju asistenta i 4 u zvanju saradnika u nastavi.

Nastavnici i saradnici su u poslednjih pet godina objavili preko 600 naučnih i stručnih radova koji su publikovani u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i prezentovani na naučnim konferencijama.

Biblioteka fakulteta raspolaže sa preko 4000 bibliotečkih jedinica (udžbenika i stručne literature) koja je namenjena studentima i nastavnicima u realizaciji studijskih programa.

Pored realizacije studijskih programa, fakultet uspešno realizuje seminare iz oblasti informatike, stranih jezika, menadžmenta u zdravstvu i turizmu, ECDL kurseve…

STUDENTI:

Studenti fakulteta preko studentskog parlamenta ostvaruju svoja prava i štite svoje interese. Pored toga, studentski parlament je nosilac saradnje sa drugim fakultetima i organizovanja vannastavnih aktivnosti poput raznih predavanja, organizovanja brucošijada, apsolventskih proslava i ekskurzija. Od samog osnivanja fakulteta studenti izdaju časopis Megatrender.