Biblioteka
Biblioteka
e-mail: biblioteka@fmz.edu.rs
Biblioteka raspolaže sa  3670 bibliotečkih jedinica, od kojih je 815 udžbenika i 2474  naslova stručne literature, od čega je 678 u referentnoj zbirci i pretplaćena na 268 naslova relevantnih za studije menadžmenta i ekonomije. Raspolaže sa najmanje pet primeraka svakog preporučenog osnovnog i dopunskog udžbenika.

Biblioteka raspolaže velikim fondom zbornika radova sa naučno-stručnih skupova u zemlji i inostranstvu  iz oblasti menadžmenta, primenjene ekonomije i informatike.

Poseban bibliotečki fond čine odbranjene doktorske disertacije i magistarski i specijalistički radovi na Fakultetu, kao i radovi nastavnika i saradnika odbranjeni na drugim fakultetima.

U biblioteci je instalirano pet računara, dva štampača, jedan skener, jedan video bim i jedan fotokopirni aparat.

Celokupna informatička oprema je 24 časa povezana na globalnu internet mrežu, a informatička laboratorija je, mimo vežbi, dostupna studentima  od 09 do 20 časova, svakog radnog dana.

Pregled udžbenika za osnovne strukovne, osnovne akademske i master akademske studije, dat je u tabelama i prilozima u okviru dokumentacije za svaki studijski program.

Na Doktorskim studijama, studentima se na obaveznim i izbornim predmetima preporučuje širok spisak udžbeničkih i drugih naučno-stručnih  naslova od značaja za užu naučnu  oblast doktorskih studija. Među njima su naslovi kako predmetnih nastavnika, tako i vodećih autora u zemlji i inostranstvu.

U amfiteatru i učionicama instalirana je video oprema za savremeno izvođenje nastave i vežbi, a svim nastavnicima i saradnicima Fakultet je obezbedio lap top.

Biblioteka je upisana u registar biblioteka rešenjem 0101, broj 07.136/33, od 8.12.2003. godine koje je izdala Univerzitetska biblioteka “Svetozar Markovć” Beograd u čijoj se matičnoj nadležnosti i nalazi.

Zbirni pregled broja bibliotečkih jedinica u visokošolskoj ustanovi
1. Knjige na srpskom jeziku 723
2. Knjige na stranim jezicima 112
3. Knjige na jezicima nacionalnih manjina
Ukupno:
835
4. Monografije na srpskom jeziku 1218
5. Monografije na stranim jezicima 441
6. Monografije na jezicima nacionalnih manjina
Ukupno:
1659
7. Časopisi na srpskom jeziku 267
8. Časopisi na stranim jezicima 1
9. Časopisi na jezicima nacionalnih manjina
Ukupno:
268
10. Udžbenici  na srpskom jeziku 767
11. Udžbenici na stranim jezicima 48
12. Udžbenici na jezicima nacionalnih manjina
Ukupno:
815
13. Studentski završni radovi na srpskom jeziku 93
14. Studentski završni radovi na stranim jezicima
15. Studentski završni radovi na jezicima nacionalnih manjina
Ukupno:
93
Ukupno bibliotečkih jedinica:
3670
Zbirni pregled broja  udžbenika po oblastima (na srpskom i drugim jezicima)  koji su dostupni studentima
Oblast Broj udžbenika na srpskom jeziku Broj udžbenika na stranim jezicima Broj udžbenika na jezicima nacionalnih manjina Ukupan broj
1.Matematičke nauke 54 2 56
2.Sociološke nauke 41 1 42
3.Pravne nauke 30 30
4.Filološke nauke 3 46 49
5.Informacione tehnologije 72 28 100
6.Ekonomske nauke 129 11 136
7.Upravljanje preduzećem i proizvodnjom 73 1 74
8.Upravljanje istraživanjem i razvojem 16 16
9.Upravljanje prirodnim resursima, projektima i održivim razvojem 43 1 44
10.Menadžment 79 14 93
11.Upravljanje kvalitetom 15 15
12.Marketing 41 3 44
13.Finansijski menadžment 84 3 87
14.Bankarski i berzanski menadžment 20 1 21
15.Modeliranje i teorija odlučivanja 14 14
Ukupno:
714 111 825

Izvod iz bibliotečke knjige inventara, preuzeti u pdf-u